TravelHoliday.pl

Stany Zjednoczone Ameryki - USA

Kategorie: Stany Zjednoczone
Wczasy do Stanów ZjednoczonychStolica: Waszyngton
Waluta: dolar (USD)
Język urzędowy: angielski
Inne języki: języki mniejszości narodowych, głównie hiszpański
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute do USA

Przewodnik po USA

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma moż­li­wości uzyskania wizy na granicy. Obowiązek wizowy nie dotyczy posiadaczy prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie wizy nie gwaran­tuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turys­tyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjedno­czonych lub podjęcia pracy). Podanie oficerowi imigracyjnemu informacji sprzecznych z deklarowanymi w formularzu wjazdowym spowodować może podobne konsekwencje.

W związku z licznymi ostatnio przypadkami zatrzymywania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy wjeździe na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:

 • Wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym.
 • Obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Amerykańskim Konsulacie Generalnym w Krakowie.
 • Nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie. W miarę udoskonalania i powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów.
 • Zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych).
 • Obywatele RP maja prawo domagać się – w przypadku zatrzymania – kontaktu z konsulem oraz do godnego traktowania.
Numery telefonów do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na terytorium USA znajdują się w zakładce teleadresowej.

Od 5 stycznia 2004 r. działają nowe przepisy imigracyjne. Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny od­czyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) – dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legal­nie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczeku­jące na deportację często są osadzane w więzieniach.

W sezonie letnim do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają stu­den­ci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że fak­tycz­ne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.

Ważność paszportu powinna o 6 miesięcy przekraczać pla­no­wany okres pobytu w Stanach Zjednoczonych. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.

Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym paszportem, przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

PRZEPISY CELNE

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjed­noczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Absolutnie zakazane jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków oraz wwożenie żywności, roślin, nasion (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego. We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie działają na rynku amerykańskich ubezpieczeń komunikacyjnych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim po­ziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, nie licząc badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Na podstawie między­naro­dowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. Należy pamiętać o obowiązku równoczesnego posiadania polskiego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Naruszenie prze­pisów drogowych karane jest wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wyso­kość mandatu może wynosić od 20 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) nawet do kilkuset dolarów. Należy przede wszyst­kim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88–120 km/godz.). Należy ściśle stosować się do pole­ceń policji. W czasie kontroli poli­cyjnej nie wolno wy­chodzić z samochodu bez polecenia. Pro­wadzenie pod wpływem alkoholu jest traktowane nadzwyczaj surowo i często kierowca zostaje od razu aresztowany.

PODRÓŻOWANIE PO STANACH ZJEDNOCZONYCH

Nie ma ograniczeń w podró­żowaniu po Stanach Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą.

BEZPIECZEŃSTWO W USA

W związku z zagrożeniem zamachami ter­ro­rystycznymi w wielu miejscach publicznych nadal obo­wiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicz­nych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budyn­ków. Wszystkie linie lotnicze, zarówno krajowe jak i zagra­niczne wymagają przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ogra­niczenia dotyczące przewożonego bagażu. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przedstawiciela da­nych linii lotniczych. W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże za­grożenie przestępczością. Dotyczy to zwłaszcza biednych dziel­nic, a czasami także centrów miast wylud­nia­jących się zwykle wieczorem.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wy­dający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów.
 • Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. W USA obowiązują takie jednostki miar, jak mile, stopy, cale, funty i galony.
 • W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nie opakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemni­ków z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alko­holu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
 • W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
 • W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.

Terytoria zależne Stanów Zjednoczonych:


Amerykańskie Wyspy Dziewicze

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Na każdej z trzech głów­nych wysp (St. Thomas, St. John, St. Croix) znajduje się szpital; w mniej skomplikowanych przypadkach pomoc medycz­ną można uzyskać również w aptece. Z uwagi na tropikalny klimat konieczna jest właściwa ochrona przed słońcem (popa­rzenia sło­neczne i odwodnienie są najczęstszą przyczyną kłopo­tów zdrowotnych wśród turystów).

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia samo­cho­du na wąskich górskich drogach.
 • Od czerwca do listopada zdarzają się huragany.
 • Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odno­szą się również do Wysp Dziewiczych.

Guam

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Opieka medyczna jest ograniczona. W ciepłych i wilgotnych miesiącach, zwłaszcza od marca do maja, zdarzają się epidemie gorączki tropikalnej (dengi) wywoływanej przez komary.

BEZPIECZEŃSTWO

Problemem jest drobna przestępczość, nale­ży zatem przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Od czerwca do grudnia na Guam zdarzają się tajfuny, które powodują przerwy w dostawach wody i prądu oraz zakłócenia w ruchu lotniczym. Lotnisko bywa również zamknięte z uwagi na potrzeby znajdujących się tu baz wojskowych.
• Guam jest terenem sejsmicznym. W przypadku klęsk żywiołowych lokalne władze udzielają wskazówek, jak należy postępować.
Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odnoszą się również do Guam.

Samoa Amerykańskie

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Zdarzają się epidemie gorączki tropikalnej (dengi) oraz filariozy. Turyści przyjeżdżający z terenu, na którym występuje epidemia żółtej febry, muszą okazać dokument potwierdzający wcześniejsze zaszczepienie się przeciw tej chorobie.
Pozostałe informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych odnoszą się również do Samoa Amerykańskiego.

Mapa USA

Pogoda


{weather Washington, United States}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.