TravelHoliday.pl

Mongolia

Stolica: Ułan Bator
Waluta: tugrik (TUG);
1 USD = ok. 1160 TUG
Język urzędowy: mongolski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Mongolia

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udający się do Mongolii muszą posiadać wizy; wydaje je Ambasada Mongolii w Warszawie, a także inne przedstawicielstwa konsularne Mon­golii na świecie. Przed­stawicielstwa konsularne Mongolii wydają wizy pobytowe na okres do 30 dni. W przypadkach pobytu dłuższego niż 30 dni należy uzyskać nową wizę w Urzędzie ds. Imigrantów i Cudzo­ziemców w Ułan Bator (wymagane jest uzasadnienie koniecz­no­ści dłuższego pobytu oraz przedłożenie dokumentów od insty­tucji lub organizacji działających w Mongolii potwierdzających konieczność pobytu przekraczającego 30 dni).

Przekroczenie okresu ważności wizy na ogół wiąże się z koniecznością uzyskania nowej wizy wyjazdowej lub opłacenia kary pieniężnej przy wyjeździe z Mongolii. W losowych przypadkach wizę mon­golską można uzyskać na lot­nisku Chinngis Khan (dawne Buyant Ukhaa) w Ułan Bator, na granicznych stacjach kolejowych w Zamyn Uud i Sukhbaatar oraz na granicznym przejściu drogo­wym z Rosją w Altanbulag. Zalecane jest jednak uzyskiwanie wiz przed podróżą. Wymagany okres waż­no­ści paszportu przy wjeździe wynosi sześć miesięcy.

Granicę rosyjsko-mongolską cudzoziemcy mogą przekraczać (samochodem, motocyklem, rowerem itp.) jedynie w miejsco­wości Altanbulag. Granicę rosyjsko-mongolską można również przekraczać w innych miejscach, lecz jest to dość długa i skomplikowana procedura: należy uzyskać specjalne zezwo­lenia, zarów­no od władz Federacji Rosyjskiej, jak i Mongolii, uprawniające do przekroczenia granicy w określonym miejscu, nie będącym międzynarodowym przejściem granicznym (np. Ulaan Bashin). Odradza się korzystanie z innych przejść granicz­nych niż Altanbulag, gdyż nie ma żadnej gwarancji opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Mongolii (i odwrot­nie). Międzynarodowe przejścia kolejo­we czynne cały rok znaj­dują się w miejscowości Sukhbaatar na granicy rosyjsko­-mon­golskiej oraz w miejscowości Zamyn Uud na granicy z Chinami.

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu, wy­miany i wywozu pieniędzy. Przy wjeździe wypełnia się dekla­rację celną, w której należy podać ilość posiadanych środków pieniężnych i wwożone przedmioty wartościowe. Nie ma żad­nych szczególnych ograniczeń celnych odbiegających od powszech­nie przyjętych standardów. Obłożony restryk­cjami jest natomiast wywóz dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, jeśli nie mają one certyfikatu wystawionego przez uprawniony do sprzedaży punkt państwowy (np. Muzeum Narodowe w Ułan Bator, sklepy wolnocłowe, antykwariaty itp.).

PRZEPISY PRAWNE

Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą więzienia od 8 do 25 lat.

MELDUNEK

Po przyjeździe do Mongolii cudzoziemcy w ter­minie do 7 dni powinni dopełnić formalności meldunkowych w Urzędzie ds. Imigrantów i Cudzoziemców w Ułan Bator. W przy­padku zorganizowanych pobytów turystycznych reje­stracji dokonują hotele.

UBEZPIECZENIE

Polisy obcych towarzystw ubezpieczenio­wych są na ogół honorowane, chociaż może to za sobą pociągać wiele uciążliwych formalności, kiedy trzeba zapłacić rachunek np. za opie­kę medyczną. W przypadkach zdarzeń losowych, takich jak kradzieże, straty, szkody w mieniu itp., należy uzyskać w ko­mendzie miejskiej policji w Ułan Bator (oddział dla cudzo­ziemców) od­powiednie zaświadczenie o zaistniałym zdarzeniu, aby przedstawić je firmie ubezpie­czeniowej w Polsce.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Szczepienia nie są obo­wiązkowe. Zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, ewentualnie przeciw wściekliźnie oraz tyfusowi, gdy planowana jest wyprawa w teren. W Mongolii zdarzają się zachorowania na żółtaczkę (typu A, B i C), a także za­trucia pokarmowe i biegunki, których przyczyną może być żywienie się w nie­których zakładach gastronomicznych, szczególnie w okresie letnim. Występuje zagrożenie wirusem HIV. Ze względu na różnice wysokości (przeciętnie 1300–1600 m n.p.m.) dłuższe pobyty mogą być szkodliwe dla osób cierpiących na zaburzenia układu krążenia i układu odde­chowego.

W Mongolii nie należy pić nieprzygotowanej wody. Należy uważać na spożywane u gościnnych gospodarzy mleko, kumys oraz mięso. Poziom świadczonej opieki zdrowotnej jest bardzo niski. Pla­cówki medyczne istnieją tylko w większych miastach. Uzyskanie szybkiej pomocy w sytuacjach nagłych w terenie jest praktycznie niemożliwe. Można korzystać z usług lekarzy tradycyjnej medycyny mongolskiej (zioła, aku­punktura, akupresura, masaże).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Międzynarodowe prawo jaz­dy jest honorowane. W Mongolii działa bardzo wiele firm tury­stycznych oferujących wynajem samochodów (jeepów) – z prze­wodnikiem lub bez; cena ok. 100–150 USD za dzień.

PODRÓŻOWANIE PO MONGOLII

Całe terytorium Mongolii jest dostępne dla cudzoziemców. Jedynie przebywanie w 30-kilo­metrowej strefie przygranicznej wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia mongolskiej straży granicznej. Można je uzyskać w komendzie straży granicznej w Ułan Bator lub w jej terenowych oddziałach w aimakach (miasta wojewódzkie).

Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na legalne przebywanie w strefie przygranicznej trwa przeciętnie około trzech dni. Największe ograniczenia w podróżowaniu po kraju powodują: zły stan dróg, skromny transport drogowy, braki w zaopatrzeniu w niektóre podstawowe artykuły. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na ulicach z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez miejsco­wych użytkowników dróg.

BEZPIECZEŃSTWO W MONGOLII

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest dość wyso­kie. Szczególnie dotyczy to Ułan Bator. Częste są kradzieże kieszonkowe.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Za hotele, bilety lotnicze na trasach krajowych i zagranicznych, bilety kolejowe oraz inne usługi na ogół można płacić w de­wizach. Pieniądze należy wymieniać w hotelach, kantorach lub bankach. W Ułan Bator można płacić czekami podróżnymi Euro Cheque, Traveller’s Cheque, American Express, American Dollar, Canadian Dollar, Pound, kartami kredytowymi lub płatniczymi VISA, MasterCard, Ame­rican Express (karta Maestro nie funkcjonuje). W większości banków w Ułan Bator czynne są bankomaty.
  • Dni wolne od pracy to sobota i niedziela. Czas pracy urzędów: od poniedziałku do piątku 9.00–18.00, z godzinną przerwą od 13.00 do 14.00. Sklepy zazwyczaj są otwarte cały tydzień w godzinach 9.00–20.00.
  • W Mongolii od początku października do połowy lub nawet do końca maja trzeba liczyć się z mrozami (w styczniu i lutym nawet do minus 50 st. C). Występują przerwy w dosta­wach prądu, awarie ogrzewania, braki w dostawach ciepłej wody (z wyjątkiem dużych hoteli).

Mapa

Pogoda

{weather Ułan Bator,Mongolia}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.