TravelHoliday.pl

Luksemburg

Wielkie Księstwo Luksemburga
Stolica: Luksemburg
Waluta: euro (EUR)
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski
Inne języki: angielski, portugalski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Luksemburg

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga jest paszport bądź dowód osobisty. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do WKL pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

PRZEPISY CELNE

Turyści z krajów UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożonych towa­rów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich byłaby naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przy­padkach konfiskacie mógłby też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Luk­sem­burga nie przekraczają następujących ilości: 800 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l napojów spirytusowych (np. wódka, whisky), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. wermouth, sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoho­lowych ani tytoniowych.

Wwóz lub wywóz niektórych produktów do/z WKL jest zabroniony, co dotyczy w szczególności :

  • gatunków fauny i floty podlegających ochronie i zagrożonych wyginięciem oraz produktów wywodzących sie z tych gatunków (konwencja z Waszyngtonu)
  • leki z przeznaczeniem dla ludzi (poza lekami do osobistego użytku pasażera)
  • broń i amunicja
  • dobra kultury (dzieła sztuki, okazy z kolekcji w szczególności zabytkowe)
  • produkty z ropy, z wyjątkiem paliw w bakach pojazdów i kanistrach o maksymalnej pojemności 10 l.

MELDUNEK

W przypadku pobytu turystycznego do 90 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE

Polisy polskich towarzystw ubezpieczenio­wych są uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce – tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE – ma obowiązkowe ubez­pie­czenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie od­szkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod ad­resem internetowym: http://www.pbuk.com.pl.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie ma zagrożeń sani­tarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień. Opieka me­dyczna jest ogólnie dostępna, jednakże na wizytę do niektórych lekarzy specjalistów, poza nagłymi wypadkami, trzeba czekać wiele dni, a nawet tygodni. Cena wizyty lekarskiej waha się od 20 do 50 €, doba pobytu w szpitalu publicznym kosztuje ok. 250 €, a na oddziałach intensywnej terapii ok. 800 €. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają prawo do opie­ki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przy­chodnię lub szpital państwowej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wyda­wanej w Polsce przez oddziały NFZ. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl. Na podstawie EKUZ (której nie trzeba rejestrować przy pobycie turystycznym do 90 dni) przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, z uwzględnieniem ich charakteru oraz przewidy­wanego okresu pobytu w Luksemburgu. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy.

Zgodnie z prawem luksemburskim należy najpierw pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a następnie można ubiegać się o ich zwrot w miej­scowej luksemburskiej kasie chorych, przy czym kasa ta zwróci tylko część wydatków, z wyjątkiem „wkładu własnego pa­cjenta”. Wysokość wkładu własnego pacjenta zależy od rodzaju udzielonego świadczenia, przy czym koszty transportu sanitarnego w całości pono­si pacjent. W przypadku niewystępowania do luksemburskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyska­nych w Luksemburgu, można o zwrot tych kosztów zwrócić się po powrocie do Polski do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp. Szczegółowe infor­macje dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń medycz­nych w krajach UE są dostępne na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl, a w Luksemburgu w Caisse Nationale de Santé, 125 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg, E-Mail Image , www.cns.lu, tel.: (+352) 27-57-1 (serwis rejestracji międzynarodowej tel.: (+352) 2757-4250), lub w jej lo­kalnym oddziale.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedze­niach, a także posiadanie specjalnych siedzeń dla dzieci do lat trzech. W luksemburskim kodeksie drogowym jest zapis dot. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa, między innymi obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Luksemburgu www.luksemburg.polemb.net (zakładka „Konsularne, turystyka, przejazd”). Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. W centrum stolicy Luksemburga są trudności z parkowaniem. Istnieją parkingi podziemne, zabronione dla samochodów z instalacją na gaz. Znaczne przekroczenie dozwolo­nej prędkości może być powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu.

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe. Polskie prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Nie można posiadać praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski Unii Europejskiej. Obywatel polski mający miejsce zamieszkania w innym kraju UE może wymienić prawo jazdy na unijne, jeśli je zgubił lub dotychczasowy dokument stracił ważność. Wymia­na taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zda­wania egzaminu.

PODRÓŻOWANIE PO LUKSEMBURGU

Nie ma ograniczeń. Istnieje sprawny i niedrogi system autobusów i pociągów i liczne formuły taryfowe w zależności od długości i okresu pobytu oraz liczby i wieku pasażerów. W weekendy obowiązuje bardzo korzystny system taryfowy kolei: za 6 € można nabyć całodniowy bilet kolejowy dla 5 pasażerów, pozwalający korzystać z sieci kolejowej w całym kraju. Zachęca to do wycieczek pieszych po malowniczym kraju. Centralna informacja znajduje się na głównym dworcu kolejowym w Luksemburgu - 11, place de la Gare. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mobiliteit.lu (języki: francuski, niemiecki, angielski) lub uzyskać je telefonicznie pod numerem (00-352) 2465 2465.

W stolicy funkcjonuje system zakupu biletów autobusowych przez SMS dla posiadaczy luksemburskich telefonów komórkowych: wysyłając SMS o treści „A” (tylko litera A) na numer 64222, otrzymuje się potwierdzenie zakupu biletu autobusowego ważnego 2 godziny. W stolicy funkcjonuje również system rowerów miejskich, pozwalający posiadaczom abonamentu komunikacji miejskiej używać bezpłatnie rower przez 30 minut, a powyżej tego czasu oraz pozostałym osobom, pozwala wypożyczać rowery płacąc kartą kredytową. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.

BEZPIECZEŃSTWO W LUKSEMBURGU

Nie występują poważne zagrożenia przestępczością, należy jednak zachować zwykłą ostrożność, nie zostawiać w samochodzie widocznego bagażu i innych przedmiotów, chronić dokument tożsamości, kartę kredytową i pieniądze, itp. Uwaga na nieprawidłowe parkowanie samochodów lub niepłacenie za parkowanie – mandaty są wysokie (24 lub 49 €) a samochód może być ściągnięty przez służbę drogową, wówczas opłata wynosi 40 € za godzinę.

Uwaga! Ostrzegamy przed pokusą kradzieży w sklepach – kradzież jest w WKL wyjątkowo surowo karana, karą pozbawienia wolności do lat pięciu, a wymiar sprawiedliwości jest dość zbiurokratyzowany i raczej powolny – za próbę wyniesienia z supermarketu np. butelki wina można spędzić kilka tygodni w zakładzie karnym.

Mapa

Pogoda

{weather Luxembourg}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.