TravelHoliday.pl

Islandia

Kategorie: Islandia
Republika Islandii
Stolica: Reykjavik
Waluta: korona islandzka (ISK), 1 ISK = 100 aurar;
100 ISK = ok. 1,111 EUR, 100 ISK = ok. 1,471 USD, 100 ISK = ok. 4,502 PLN
Język urzędowy: islandzki
Inne języki: angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute do Islandii

Przewodnik Islandia

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przyna­leżność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub nowego dowodu oso­bistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.
Obywatele polscy mogą pozostawać i pracować na Islandii bez zezwolenia do 3 miesięcy.

PRZEPISY CELNE

Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów.
1. Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:
 • żywność – do 3 kg, o wartości nie przekraczającej 18,5 tys. ISK
 • napoje alkoholowe – 1 l mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 21%) i 1 l wina, lub 1 l mocnego alkoholu i 6 l piwa, lub 1,5 l wina i 6 l piwa, lub: 3 l wina (napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia)
 • 200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych (papierosy i wyroby tytoniowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 18 rok życia).
2. Przedmioty, których wwóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:
 • telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy to jednego używanego telefonu komórkowego GSM),
 • sprzęt wędkarski, sprzęt oraz odzież do jazdy konnej (jeśli przedmioty te były używane poza terenem Islandii, można je wwieźć pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb weterynaryjnych innych państw o wykonanej dezynfekcji; przedmioty te można poddać dezynfekcji przy wjeździe do Islandii na koszt właściciela),
 • broń i amunicja (o ile samo wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone, to podlega zgodzie komendanta policji. Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może jednak bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w posiadanym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy,
 • zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Islandii pod warunkiem odbycia kwarantanny),
 • lekarstwa (niewielka ilość lekarstw niezbędnych na czas po­bytu, maksimum na 100 dni, jest dozwolona; funkcjonariusz służby celnej ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego),
 • kwiaty, nasiona i inne rośliny (bez zezwolenia można wwieźć np. bukiet kwiatów zawierający maksimum 25 szt.).
3. Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:
 • narkotyki i środki odurzające,
 • tytoń do żucia i tabaka,
 • surowe produkty żywnościowe (np. surowe mięso i wędliny, nieprzegotowane mleko, surowe jaja itp.; zakaz dotyczy rów­nież suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych)
 • różnego rodzaju broń (sztylety o ostrzu przekraczającym dłu­gość 12 cm, noże i sztylety sprężynowe, kastety, pałki, kajdanki itp.).

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przed­mio­tów, których wwóz objęty jest zakazem. Nie ma limitu warto­ściowego wwożonej gotówki, o ile wwożąca lub wywożąca ją osoba jest jej prawowitym właścicielem i w razie wątpliwości ze strony służb celnych może udowodnić tytuł własności. Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 15 tys. EUR.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w za­plombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Celnego: www.tollur.is.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT

Przepisy regulujące przywóz zwierząt zza granicy są bardzo skomplikowane. Nie ma możliwości przywozu psa, kota czy fretki na podstawie tzw. europejskiego paszportu. Obowiązkowe jest uzyskanie zezwolenia na wwóz zwierzęcia do Islandii i zamówienie kwarantanny przed przyjazdem. Szcze­gó­ło­we informacje na temat wwozu zwierząt można uzyskać w nastę­pujących placówkach: Ministry of Agriculture, Chief Veterinary Office, Solvholsgata 8, 151 Reykjavik, tel. 00354 545 9750, faks 00354 552 1160, www.landbunadarraduneyti.is, www.cvo.is.

PRZEPISY PRAWNE

Policja i służby celne w Islandii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż służby celne i policja w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrego narzędzia o długości ostrza ponad 7 cm jest traktowane przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na jego posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie miejscowych władz. W przypadku konfliktu z prawem karnym i zatrzymania przez policję każdy cudzoziemiec ma prawo do tłumacza i bez­płatnej pomocy adwokackiej.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

W Islandii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe. Obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przy­padkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego – po okazaniu Euro­pej­skiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podsta­wowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym do Islandii zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, ew. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz transport chorego do kraju. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

W Islandii uzyskanie porady medycznej związane jest z opła­ceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podle­gająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych islandzkim systemem ubezpieczenia. Koszty leczenia w Islandii dla osoby nie ubezpieczonej są bardzo wysokie.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Podczas pobytu o cha­rak­terze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy (maksymalnie przez 6 miesięcy). Obo­wiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i używanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzie­ci (dotyczy to również niemowląt) przewożone są w specjalnych fotelikach. W okresie zimowym bezwzględnie wymagane są opo­ny zimowe. Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., 80 km/godz. na drogach o utwardzonej nawierzchni poza obszarem zabudowanym i 90 km/godz. na drogach asfaltowych poza obszarem zabudowanym. Islandzkie prawo zabrania jazdy samochodem poza wyznaczonymi drogami.

PODRÓŻOWANIE PO ISLANDII

Nie ma ograniczeń. Należy jed­nak pamiętać o surowości klimatu, bardzo dużych odległościach między obszarami zamieszkanymi oraz gwałtownych zmianach warunków atmosferycznych niezależnie od pory roku. W Islandii jest wiele dróg nie utwardzonych, szutrowych, często są one bardzo wąskie (na szerokość jednego samochodu), dotyczy to również mostów. Zalecana jest więc daleko idąca ostrożność podczas jazdy samochodem. Drogi w górach w środkowej części Islandii mają nawierzchnię szutrową, nieutwardzoną.

Wiele dróg w górach jest otwarta tylko w okresie letnim. Do poruszania się po nich niezbędny jest samochód z napędem na cztery koła. Zalecana jest jazda w grupach (dwa, trzy samochody). Przed planowaną podróżą samochodem w rejonach górskich należy zapoznać się z informacją o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego: (www.vegagerdin.is/english/). Obowiązują wysokie mandaty za przekroczenie prędkości oraz tzw. jazdę “off-road” poza wyznaczonymi miejscami.

BEZPIECZEŃSTWO W ISLANDII

Islandia jest krajem bezpiecznym, w którym nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Islandia jest krajem o niezwykle czystej wodzie. Można pić wodę zimną z kranów bez przegotowania.
 • Działa zintegrowany system alarmowy policji, pogotowia ratun­kowego i straży pożarnej. Numer telefonu – 112.
 • Aktualne informacje o warunkach życia na Islandii w języku polskim mozna znaleźć na stronie www.mcc.is,
 • Przy wymianie waluty urzędnik bankowy ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płat­niczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią. Na Islandii powszechne są płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi.
 • W związku z kryzysem gospodarczym, który nadszedł w drugiej połowie roku, dużym wahaniom podlegają kursy islandzkiej korony. Dokonując transakcji należy zwrócić uwagę na aktualny kurs miejscowej waluty. Zawieszone do odwołania zostało wykonywanie usług finansowych za pośrednictwem Western Union i Money Gram. Wprowadzono ograniczenia w obrocie walutami.
 • Na stronie internetowej islandzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.tr.is pobrać można broszurę w języku pol­skim „Witamy w Islandii – informacje o systemie ubezpieczeń społecznych”. Na stronie www.eures.is zamieszczona jest bro­szura w języku polskim „Życie i praca w Islandii – informacje dla obywateli UE/EOG zainteresowanych podjęciem pracy w Islandii”.
 • W Centrum Międzynarodowym Alþjóðahús przy ulicy Laugavegur 37 w centrum Reykjaviku można otrzymać informacje prawne, socjalne czy kulturalne w języku polskim (telefon: 00354 530 93 00, www.ahus.is).
 • Znajomość języka angielskiego na terenie Islandii jest powszechna.

Mapa


Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.