TravelHoliday.pl

Holandia

Kategorie: Holandia
Holandia (Królestwo Niderlandów)
Stolica konstytucyjna: Amsterdam
Siedziba władz: Haga
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: niderlandzki
Inne języki: angielski, niemiecki
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Holandia

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży upraw­niającym do wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty.

PRZEPISY CELNE

W związku ze zniesieniem granic we­wnętrz­nych w państwach Unii Europejskiej kontrole celne osób i po­jazdów przeprowadzane są na całym terytorium Ni­derlandów. Policja oraz służby celne (Douane) mogą kontrolować legalność pobytu cudzoziemców oraz posiadanych przez nich przed­miotów, sprawdzać dokumenty, zawartość bagażu, przeszukiwać samo­chody oraz znajdujące się w nich skrytki. Kontrole celne są prze­pro­wadzane głównie na parkingach przy autostradach.

PRZEPISY PRAWNE

Obowiązuje bezwzględny wymóg posiadania przy sobie dokumentu tożsamości - dotyczący to obywateli niderlandzkich oraz cudzoziemców. Obejmuje on nie tylko osoby pełnoletnie, ale również młodzież od 14 roku życia. Nieposiadanie dokumentu karane jest mandatem.
W Niderlandach dozwolone jest posiadanie tzw. miękkich narkotyków (soft drugs), ale tylko w niewielkich ilościach przeznaczonych na własny użytek. Posiadanie większej ich ilości, przewożenie lub handel nimi to czyny zabroniony podlegające karze. Całkowicie zabronione jest posiadanie twardych narkotyków (hard drugs).

MELDUNEK

W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni należy dopełnić obowiązku meldunkowego. Formalności meldunkowych dokonuje się we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie gminy (Gemeentehuis). Uwaga: większość gmin niderlandzkich w procedurze meldunkowej odnoszącej się do cudzoziemców żąda przedstawienia paszportu, odmawiając uwzględnienia dowodu osobistego.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

W Niderlandach nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne; nie są wymagane żadne szczepienia ochronne. W przypadku pobytów turystycznych korzystanie z usług medycznych w podstawowym zakresie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Biorąc pod uwagę wysokie koszty usług medycznych nie refundowanych w ramach EKUZ wskazane jest wykupienie dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach.

EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń lekarzy domowych (huisarts), ośrodków zdrowia i szpitali, które działają w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Bezpłatna opieka stomato­logiczna (z wyjątkiem koron, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie wyłącznie opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomato­logicznych trzeba liczyć się koniecznością ponoszenia całości lub części ich kosztów. Lokalne oddziały funduszu ubezpieczeń zdro­wotnych (zorgverzekeraar) udostępniają listy nazwisk i adre­sów lekarzy mających zawartą umowę z danym funduszem.

Le­cze­nie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania od lekarza domowego. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpo­średnio do szpitala. Numer tel. pogotowia – 112. Za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Niderlandów nale­ży zapłacić. Koszty transportu powrotnego do Polski pokrywane są w całości przez pacjenta. Cena wizyty u lekarza domowego wynosi ok. 25 EUR, wizyta u specjalisty od 40 EUR, a dzienny pobyt w szpitalu 300–450 EUR (nie obejmuje to operacji, badań oraz zabiegów, za które pacjent płaci oddzielnie).

Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

Aby uzyskać zwrot kosztów medycznych, należy zachować oryginały rachunków oraz dowodów zapłaty. Na dowodzie zapłaty za lekarstwa powinny być wyszczególnione zakupione leki oraz dane lekarza, który je przepisał. Zwrotu kosztów można dochodzić jeszcze podczas pobytu w Niderlandach, w AGIS Zorgverzekeringen, bądź po powrocie do kraju we właściwym oddziale NFZ. W razie wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w:

AGIS Zorgverzekeringen,
Sectie Buitenland,
Postbus 8261,
NL-3503 RG Utrecht,
The Netherlands,
tel. (+31 30) 2330600.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Korzystanie z dróg publicznych i autostrad jest bezpłatne. Maksymalna prędkość w terenie zabu­dowanym wynosi 50 km/godz., a na autostradach 120 km/godz. Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest skrupulatnie kontro­lo­wane przez policję poprzez bardzo rozbudowany system fotoradarów. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz. grozi konfiskatą samochodu. Prawo holenderskie zawiera bardzo precyzyjny katalog wykroczeń drogowych i kar za każde z nich. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wymiaru mandatu za wykroczenie jest bezcelowe i z reguły tylko pogarsza sytuację.

Cudzoziemcy nieposiadający w Holandii miejsca zameldowania zobowiązani są do uiszczania mandatów w gotówce, bezpośrednio po zaistnieniu wykroczenia będącego podstawą dla ukarania. Odmowa zapłaty mandatu na miejscu wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową oraz zatrzymaniem pojazdu na parkingu policyjnym do momentu uregulowania płatności. Dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie kierowcy nie może przekraczać 0,54‰.

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na rowerzystów, którzy na ścieżkach rowerowych mają bezwzględ­ne pierwszeń­stwo. W strefach miejskich ze względu na bardzo duże natężenie ruchu występują trudności z parkowaniem. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń w parkowaniu. Parkowanie w miastach jest w ciągu dnia odpłatne (np. w godz. 6.00–17.00). W dużych miastach opłaty za parkowanie obo­wiązują także w godzinach nocnych. Służby kontrolujące opłaty są bardzo sprawne: po stwierdzeniu braku opłaty nakładają na koło samochodu blokadę, którą zdejmują po zapłaceniu mandatu gotówką.

Nie można uzyskać odroczenia terminu płatności mandatu na okres dłuższy niż 24 godziny. Po tym terminie służby porządkowe odholowują pojazd na parking policyjny. Aby go odebrać, należy zapłacić mandat oraz dodatkowo pokryć koszty holowania (ok. 240 EUR w zależności od miejscowych przepisów ustalanych przez gminy) i parkowania (wysokość opłaty zależy od czasu parkowania).

Należy pamiętać, że spanie w samochodzie zaparkowanym na ulicy w mieście lub na parkingu przy autostradzie jest nie­dozwolone i grozi za to mandat.

PODRÓŻOWANIE PO HOLANDII

Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO W HOLANDII

Zagrożenie przestępczością nie jest większe niż w innych państwach europejskich. W Amsterdamie oraz w in­nych dużych miastach, z uwagi na kradzieże kieszonkowe, należy zachować szczególną ostrożność w środkach komunikacji publicznej, na ulicach oraz w sklepach.

Terytoria zależne Królestwa Holandii

Antyle Holenderskie i Aruba to terytoria zależne Królestwa Niderlandów. Opiekę konsularną sprawuje nad nimi Ambasada RP w Caracas (Wenezuela). Na wyspy można wjechać wyłącznie na podstawie ważnego paszportu. Pobyt do 90 dni nie wymaga wizy.

Lokalne władze imigracyjne mogą zażądać przy wjeździe okazania, np. biletu powrotnego oraz gwarancji posiadania wystarczających środków finansowych. Europejska Kar­ta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma tu zastosowania. Zale­ca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Mapa


Pogoda

Prognoza pogody Amsterdam, Holandia

{weather Amsterdam,Netherlands}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.