TravelHoliday.pl

Estonia

Republika Estońska
Stolica: Tallin
Waluta: korona estońska (EEK), 1 EEK = 100 centów;
1 EUR = 15,60 EEK
Język urzędowy: estoński
Inne języki: rosyjski, angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Estonia

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach we­wnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest obecne paszport lub dowód osobisty.

Przed wyjaz­dem należy jedynie upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwier­dzenie tożsa­mości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formal­ności – poza koniecznością posiadania ważnego doku­mentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego.

Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE nie ma­jącym unijnego obywatelstwa, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekro­czenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bez­pie­czeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzo­ziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

PRZEPISY CELNE

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Istnieją ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i prze­wożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty. Ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara.

Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przy­kładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papie­rosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podob­nie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w krajach unijnych.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego pasz­portu dla psa, kota lub fretki. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich pasz­portów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, e-mail: E-Mail Image

Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udzia­łu w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posia­danie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE

Przestępstwa narkotykowe są karane.

UBEZPIECZENIE

W przypadku przyjazdu do Estonii samo­cho­dem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komuni­ka­cyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubez­pieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie ma zagrożenia sani­tarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szcze­pień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie prze­ciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyż­szonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w pol­skim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ra­mach ubez­pieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Upraw­nia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wy­ku­pienie dodat­kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego.

Wskazane jest wyku­pienie indywidualnego pakietu ubezpie­cze­niowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypad­ków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ze skie­rowaniem od lekarza pierwszego kontaktu – 50 EEK, bez skiero­wania – 250 EEK) oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwo­lenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy trans­portowej, lub umowę z firmą leasingową.

Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjal­ne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedze­niu – skierowane w kierunku jazdy).

Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjal­nych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 pro­mila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obo­wiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok.

W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. Pomimo gorącej dyskusji na forum rządowym oraz prasowym, w Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami me­talowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

PODRÓŻOWANIE PO ESTONII

Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO W ESTONII

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pie­niędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

ŚWIĘTA

Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia – Nowy Rok, 24 lutego – Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 1 maja – Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, 23 czerwca – Dzień Zwycięstwa, 24 czerwca – Jaanipäev (Dzień Św. Jana), 20 sierpnia – Dzień Ogłoszenia Niepodległości, 24-26 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • W przypadku potrzeby połączenia się z policją należy wykręcić numer 110, zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i ko­mórkowego.
  • W Estonii czynny jest zintegrowany numer alarmowy 112, umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, strażą pożarną oraz policją.
  • Euro, dolary amerykańskie, polskie złote można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kre­dytowe i bankomatowe.
  • W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym po­licja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
  • W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.
  • Dodatkowe informacje o Estonii można znaleźć na stronach internetowych: www.poola.ee („dostęp do rynku pracy” – in­for­macja w językach polskim i estońskim), www.tallinn.polemb.net („informacje konsularne oraz o prze­wodnikach turystycznych po Tallinie” – informacja w ję­zykach: polskim, estońskim i angielskim) oraz www.riik.ee („informacje ogólne” – infor­macja w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim).
  • Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.

Mapa

Pogoda

Prognoza pogody Tallin, Estonia

{weather Tallin,Estonia}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.