TravelHoliday.pl

Brazylia

Kategorie: Brazylia
Federacyjna Republika Brazylii
Stolica: Brasilia
Waluta: real (BRL), 1 BRL = 100 centavos;
1 USD = 2,10 BRL
Język urzędowy: portugalski
Inne języki: hiszpański, angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute do Brazylii

Przewodnik Brazylia

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy przyby­wający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku wizowego. Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni należy złożyć w Policji Federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu. Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udzielane w zasadzie automatycznie, po wniesieniu opłaty skarbowej (ok. 10 USD). W razie stwierdzenia nielegalnego pobytu Policja Federalna nakazuje cudzoziemcowi opu­szcze­nie kraju w ciągu 8 dni, obciążając go karą grzywny w wyso­kości ok. 300 USD (zapłacenie grzywny jest warunkiem wydania pozwolenia na ponowny wjazd do Brazylii).

Cudzo­ziemiec, który nie zastosuje się do nakazu opuszczenia Brazylii, może zostać aresztowany na okres do 60 dni, z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni, do czasu deportacji. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować (najlepiej trzymać ją w innym miejscu niż paszport), gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii.

Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka). Zdarzają się przypadki skracania przez policję graniczną pobytu bezwizowego poprzez wstawienie specjalnego stempla do paszportu. Ostateczną decyzję w sprawach wjazdu i okresu pobytu, także w przypadku wjazdu z wizą podejmuje policja.

PRZEPISY CELNE

Przy wwozie i wywozie pieniędzy w kwocie do 10 tys. BRL lub jej równowartości w walutach obcych nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie większej kwoty należy zadeklarować. Wywóz więcej niż 10 tys. BRL lub ich równowartości w walutach obcych jest możliwy tylko do wysokości kwoty zgłoszonej przy wwozie. Szczegółowych infor­macji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy.

Podczas odprawy celnej należy wypełnić odpo­wiednią deklarację i okazać ją służbom celnym. W razie stwierdzenia niezgodności deklaracji ze stanem faktycznym wymierzana jest dotkliwa kara finansowa. Bezcłowo można wwozić upominki o łącznej wartości do 500 USD. Również w sklepach bezcłowych można nabyć towary o łącznej wartości 500 USD. Należy zgłosić wwóz telefonu komórkowego czy innego wartościowego sprzętu elektronicznego, który będzie używany na terenie kraju. Prze­wożona żywność powinna mieć pieczęć kontroli sanitarnej.

Wywożenie okazów fauny i flory oraz produktów wykonanych ze skór zwierząt chro­nio­nych jest możliwe jedynie za specjalną zgodą kompetentnych władz. W Brazylii nie ma ogólnokrajowego podatku VAT i brazylijskie prawodawstwo nie przewiduje zwrotu podatków zapłaconych przez podróżującego.

PRZEPISY PRAWNE

Za nielegalny wwóz i wywóz, a także po­sia­danie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. W prawie istnieje pojęcie finansującego przemyt narkotyków, za co grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. Ze względu na działalność zorgani­zo­wanych międzynarodowych grup przestępczych należy zacho­wać szczególną ostrożność i w każdej sytuacji bezwzględnie unikać przyjmowania przesyłek, pakunków lub bagażu od przypadkowych osób.

W Brazylii obowiązuje bardzo rygorystyczne ustawodawstwo z zakresu ochrony środowiska. Osoby planujące indywidualne zwiedzanie obszarów szczególnie chronionych, np. rezerwatów przyrody, powinny wcześniej uzyskać szczegółowe infor­macje na temat zasad przebywania w tych regionach. Kłusownictwo jest przestępstwem federalnym, za które grożą dotkliwe grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Ścisłą ochroną objęta jest fauna i flora. Przebywanie na obsza­rze rezerwatów Indian wymaga specjalnego zezwolenia.

MELDUNEK

W Brazylii nie ma obowiązku meldunkowego, jednak osoby podróżujące z wizą długoterminową (ponad 180 dni pobytu) muszą zarejestrować się na posterunku Policji Fede­ralnej w terminie 30 dni od daty wjazdu.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenia nie są obowiązkowe, jednak zaleca się wykupienie w Polsce (lub w innym kraju) ubezpie­czenia medycznego w firmach o międzynarodowej renomie, mających przedstawicielstwa w Ameryce Połud­niowej – w prze­ciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane. Wypożyczając samochód, należy bezwzględnie wykupić pełne ubezpieczenie. Większość kierowców w Bra­zylii nie ma ubez­pieczenia OC i w efekcie odzyskanie kosztów naprawy od sprawcy wypadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej lub z wykupionego pełnego ubezpieczenia.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie wymaga się szczepień od osób przybywających z Europy. Szczepienie przeciw żółtej febrze jest jednak szczególnie zalecane osobom podróżującym po następujących stanach: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Dys­trykt Federalny, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, São Paulo i Tocantins.

Świadectwa szczepień przeciw żółtej febrze wymagane są od osób wjeżdżających do Brazylii z krajów dotkniętych tą chorobą (wg władz brazylijskich dotyczy to głównie: Boliwii, Ekwadoru, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru i Wenezueli). Szczepień nale­ży dokonać co najmniej 10 dni przed przekro­czeniem granicy. Pożądane jest również dokonywanie szcze­pień zgodnie z aktual­nymi zaleceniami polskich służb sanitarnych. W porze deszczo­wej wzrasta liczba zachorowań na roznoszoną przez komary gorączkę denga (zdarzają się przypadki śmiertelne) oraz malarię.

Nie ma szczepionek przeciwko dendze. Na obszarze tropikalnym Brazylii należy wystrzegać się picia nieprzegotowanej wody. Przychodnie i szpitale publiczne są bezpłatne w ramach posiadanego ubezpieczenia, ale usługi w nich świadczone są często na niskim poziomie. W szpitalu prywatnym doba kosztuje od 100 do 200 USD (bez opatrunków, badań, analiz). Koszt wizyty u lekarza ogólnego to 50–70 USD, wizyta u specjalisty może być droższa. Obowiązuje zakaz wwozu lekarstw do Brazylii. Większość lekarstw w aptekach jest do­stępna bez recepty. Nie zawsze nazwa leku polskiego odpowiada nazwie brazylijskiej. Wwożone lekarstwa należy wymienić w deklaracji celnej.

Jeśli podróżujący wymaga stałego przyjmo­wania lekarstw i istnieje potrzeba wwiezienia ich w większej ilości, należy uzyskać stosowne zaświadczenie od polskiego lekarza, zalega­lizować je w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, następnie zgłosić się z oryginałem i tłu­maczeniem przysięgłym do Wy­działu Konsu­larnego Ambasady Brazylii w Polsce i uzyskać jego legalizację. Zaświadczenie należy okazać brazylijskim służbom kontrolnym na granicy.

W miejscach, do których zwykle udają się polscy turyści nie ma problemu z dostępem do służby zdrowia, w tym ze znalezieniem lekarza pediatry, ani z zakupem pokarmu dla niemowląt.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Wymagane jest między­narodowe prawo jazdy, dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Brazylia jest krajem o wysokim wskaźniku wypadków drogowych. Należy zachować szczególną ostroż­ność na drogach, m.in. ze względu na duże natężenie ruchu samo­chodów ciężarowych oraz unikać prowadzenia po zmroku. Nawierzchnie dróg są często w złym stanie technicznym, zaś same drogi źle oznakowane.

PODRÓŻOWANIE PO BRAZYLII

Nie ma ograniczeń – z wyjąt­kiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów za­mieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. W Bra­zylii podstawowe środki transportu to samoloty (ze względu na ogromne odległości) i autobusy. Sieć połączeń lotniczych jest bardzo rozbudowana. Opłaty za bilety lotnicze są wyższe niż w Europie. Sieć połączeń autobusowych między stanami jest dobrze rozwinięta. Koszt przejazdów jest stosunkowo niski.

Zdarzają się napady rabunkowe na autobusy, szczególnie kursujące nocą Z uwagi na wysoką przestępczość należy bezwzględnie wyklu­czyć poruszanie się autostopem. Wskazane jest zacho­wanie dużej ostrożności przy wyborze miejsc noclegowych i kie­rowanie się wskazówkami przewodników międzynarodowych lub brazylijskich mających odpowiednie uprawnienia (należy uważać na osoby podające się za przewodników turystycznych, gdyż za swoje usługi pobierają bardzo wysokie opłaty). Znajo­mość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w ję­zyku portugalskim.

Nie należy spożywać nie­znanych owoców. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami. Zdarzają się ukąszenia węży, skorpionów i owadów. Nie wolno wchodzić do stref zamkniętych w parkach narodowych. Wodo­spady, nawet niewielkie, mogą stanowić śmiertelne niebezpie­czeństwo. Przebywanie na słońcu, nawet w dni pochmurne, wymaga stosowania kremu ochronnego z możliwie najwyższym filtrem.

Przedmioty wartościowe należy przewozić w bagażu podręcznym. Jeśli to możliwe, lepiej korzystać z odpowiednio oznakowanych radiotaksówek, szczególnie na lotniskach. Zawsze warto upewnić się, ile będzie kosztował kurs. Na lotnisku międzynarodowym Tom Jobim w Rio de Janeiro należy korzystać z korporacji taksówkowych lub klimatyzowanego autokaru firmy REAL, który zawozi pasa­że­rów do miejscowych hoteli. Opłata autokarowa wynosi 5 BRL, a kurs taksówką z lotniska do dzielnic turystycznych (Copa­cabana, Ipanema) – ok. 80 BRL.

BEZPIECZEŃSTWO W BRAZYLII

We wszystkich, a zwłaszcza w wielkich miastach: Rio de Janeiro, Vitoria, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza i Manaus trzeba zachować szczególną ostrożność. Kradzieże i napaści na turystów są bardzo częste a zagrożenie prze­stęp­czością pospolitą bardzo duże.

W całej Bra­zylii notuje się napady z bronią w ręku i porwania, w tym również turystów zagranicznych. Osoby zaatakowane powinny bez­względ­nie, dla własnego bezpieczeństwa, oddać posiadane przedmioty, nie stawiać oporu i nie dyskutować. Wskazane jest unikanie bocznych ulic oraz dzielnic uważanych za niebez­pieczne. Nie należy poruszać się w nocy – jeżeli zaistnieje taka konieczność, trzeba szukać miejsc uczęszcza­nych i oświet­lonych, patrolo­wanych przez policję.

Największe ryzyko jest po zmroku i nad ranem, jednakże napaść może zdarzyć się również w biały dzień. Turyści powinni zachować ostrożność na plażach, w pobliżu hoteli, dyskotek, klubów nocnych, banków i banko­matów. Przypadki kradzieży w miejskich autobusach, na lotniskach są również bardzo częste. Nie należy nosić przy sobie kosztowności, szczególnie w miejscach odwiedzanych tłumnie przez turystów, jak np. plaże Copacabana, Leblon, Ipanema w Rio de Janeiro. Ważne dokumenty i większe sumy pieniędzy należy deponować w hotelowych sejfach.

Dob­rym pomysłem jest zrobienie kserokopii paszportu i pozosta­wienie oryginału w hotelu. Pod żadnym pozorem nie należy wymieniać obcej waluty na miejscową u przypadkowych osób na ulicy. W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom, którzy stali się ofiarą przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy natychmiast udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne póź­niej­sze uzyskanie odszkodowania.

Jeśli policja nalega na przepro­wadzenie badania lekarskiego, trzeba wy­razić zgodę. Podstawową zasadą bezpieczeństwa w miejscach publicznych jest niezwracanie na siebie uwagi i nieposiadanie przy sobie niczego cennego. Należy zachować ostrożność, posługując się telefonem komórkowym w miejscach publicz­nych, zwłaszcza na plażach. Aparaty fotograficzne i kamery wideo lepiej nosić schowane w torbie.

ŚWIĘTA

Dni wolne od pracy w 2009 r. to: 1 stycznia - Nowy Rok, 23 i 24 lu­tego – Karnawał, 6 kwietnia – Wielki Piątek, 21 kwietnia – Święto Tiradentesa, 1 maja – Święto Pracy, 11 czerwca – Boże Ciało, 7 września – Dzień Niepodległości, 12 października – Święto Matki Boskiej Objawionej (patronki Brazylii), 2 listopada – Za­dusz­ki, 15 listopada – Dzień Proklamowania Republiki, 25 grud­nia – Boże Narodzenie.

Ponadto w poszczególnych stanach obchodzi się święta stanowe i religijne. Niektóre gminy mogą też ustanawiać dodatkowe dni wolne. 31 grudnia nie jest oficjalnie dniem wolnym, jednak większość firm, w tym banków, nie funkcjonuje tego dnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Brazylijskie urzędy są otwarte w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00. Banki są czynne od 11.00 do 16.00, sklepy od 9.00 do 19.00, centra handlowe od 10.00 do 22.00., w weekendy od 14:00 do 22:00. Niektóre sieci supermarketów działają przez całą dobę.
  • Sprzęt audiowizualny działa w Brazylii w systemie PAL-M.
  • Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia. W przypadku problemu z podłączeniem urządzenia z wtyczką typu europejskiego trzeba zakupić odpowiednią przejściówkę.
  • Telefony komórkowe przywożone z Polski zwykle działają jedynie w większych miastach i dotyczy to prawie wyłącznie aparatów 3-systemowych (w Brazylii dominuje system amerykański, system GSM nie jest jeszcze rozpowszechniony).
  • W okresie karnawału zamknięta jest większość urzędów i firm.

Mapa

Pogoda

{weather Brasilia,Brazil}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.